บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการประยุกต์ใช้ดิจิทัล

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำแผนงานเบื้องต้นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และการตลาด เพื่อการยกระดับขีดความสามารถ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับสากลได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of thing (IoT) การใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการ Logistic & Supply สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนการให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารด้านอื่นๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการฯ มีแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจของตน

ดำเนินงานร่วมกับสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ระยะเวลา 12 เดือน

มาตรการสนับสนุน Digital Conceptual Plan รายละ 50,000 บาท จำนวน 30 ราย