บริการ
TH
EN
TH
CN

มาตรการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือประกวดการสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเกษตรกร

โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสร้างแนวคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สามารถรองรับกับการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจยุคสมัยใหม่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้าเกษตร ใช้มาตรฐานที่เป็นสากลและเกิดการเชื่อมโยงกันของข้อมูลสินค้าทั้งในและต่างประเทศและสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกในอนาคต เช่น การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Traceability) การพัฒนาระบบและเปลี่ยนรายการข้อมูลสินค้าบริการ เป็นต้น ในปัจจุบันสินค้าเกษตรต่างๆ ของประเทศไทยนับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาถูก ซึ่งอาจมาจากการที่ไม่สามารถนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในการพัฒนาสินค้าได้ ส่งผลให้เกิดต้นทุนในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ขาดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ ขาดการบริหารจัดการด้าน Logistic Supply Chain ในการลดต้นทุนที่เกิดจากการขนส่ง เป็นต้น ขาดการร้อยเรียงเรื่องราวของสินค้าเกษตรและชุมชน เพื่อสร้างจุดขาย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรของแต่ละพื้นที่นั้นๆ รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) เพื่อให้สามารถตรวจสอบร่องรอยความเป็นมาของสินค้าเกษตรนั้นๆ ได้ ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานที่เป็นสากล เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั่วโลก ดำเนินงานร่วมกับสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 12 เดือน