บริการ
TH
EN
TH
CN

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกร

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การวิเคราะห์ การทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือ การทดลอง และพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ห้องปฏิบัติการ พื้นที่เพื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ (Cloud Computing) หรือระบบคอมพิวเตอร์ในระบบคลาวด์ซึ่งหมายรวมถึงระบบที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้จากทุกสถานที่และได้ทุกเวลา โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเพื่อนำไปสู่การให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และพื้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

โครงการ Agriculture Business Cloud Data Platform (ABCD)เป็นโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment)เพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาระบบ Smart Agriculture Platform ที่ปัจจุบันยังไม่มีระบบที่มีศักยภาพในการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้งานในปริมาณมากๆ จากบริการหลักของ Platform และการประยุกต์ใช้งาน API ของนักพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่การสร้างเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่จากข้อมูลใน Platform ที่รองรับการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้อย่างปลอดภัยได้ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลบนสภาพแวดล้อมปัจจุบันด้วยความรวดเร็ว และจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจากอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) จำนวน 1,000 จุด

ดำเนินงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 36 เดือน