บริการ
TH
EN
TH
CN

“ประจิน” เร่งเครื่องเมืองอัจฉริยะเคาะเกณฑ์สร้างสมาร์ทซิตี้ มอบดีป้าประกวดตราสัญญลักษณ์ก่อนเดินหน้าขยายผลทั่วประเทศ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการประชุมเพื่อจัดวางหลักเกณฑ์และแนวทางการเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ไปดำเนินการจัดประกวดตราสัญลักษณ์สมาร์ทซิตี้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว โดยให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ส่งชื่อและสัญญลักษณ์เมืองอัจฉริยะเข้าร่วมประกวด โดยตราสัญลักษณ์นี้จะถูกนำไปใช้เป็นตราสัญญาลักษณ์กับเมืองที่ผ่านเกณฑ์ และเป็นใบเบิกทางให้กับภาคเอกชน/วิสาหกิจ ที่ร่วมทำงานกับเมืองนั้นในการยื่นขอสิทธิบีโอไอ พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า การจะเป็นเมืองอัจฉริยะได้จะต้องเข้าเกณฑ์อย่างน้อย 2 Smart คือ Smart Environment เป็นเงื่อนไขบังคับสำหรับกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติม และอย่างน้อย 1 ด้านใน 6 smart ได้แก่ Smart Economy, Smart Mobility, Smart Energy , Smart Governance, Smart Living และ Smart People โดยแนวทางการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ กำหนดให้ เจ้าของพื้นที่หรือผู้ดำเนินโครงการพัฒนา จัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่ ประเมินแผนเบื้องต้น ยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับการประเมินการเป็น “เมืองอัจฉริยะ” รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินว่า การเป็นเมืองอัจฉริยะนั้น ผู้นำชุมชน/พื้นที่ ต้องให้ความสำคัญ และในภาพรวมต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ส่วนการประเมินเป็นเมืองอัจฉริยะในแต่ละด้านทั้ง 7 Smart นั้นจะพิจารณาแผนแต่ละด้านให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะเห็นชอบรายชื่อเมืองอัจฉริยะที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฯ