บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือและการอุดหนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Research Development and Innovation Fund)

  1. โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ผู้สูงอายุ
    ดาวน์โหลด
  2. โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
    ดาวน์โหลด
  3. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้สูงอายุ
    ดาวน์โหลด

ลักษณะการช่วยเหลือหรืออุดหนุน

การช่วยเหลือ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

การอุดหนุน: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บุคคลธรรมดา นักเรียน นักศึกษา

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2565

ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ 21 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2565

ระยะเวลาการประกาศผล : ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เอกสารการสมัคร

สามารถส่งเอกสารการสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือทางระบบ LINE Official Account: depaThailand โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14