บริการ
TH
EN
TH
CN

ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Smart City Solutions Awards 2022

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) จัดกิจกรรมประกวดภายใต้โครงการ Smart City Solutions Awards 2022 เพื่อค้นหาผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและยกระดับการให้บริการประชาชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีจำนวนผลงานที่ร่วมส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๕๗ ผลงาน และนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย (Final Pitching) ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ ผลงาน โดยเป็นผลงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า ๓๖ หน่วยงาน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผลงานและหน่วยงานผู้ได้รับรางวัล

โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Smart City Solutions Awards 2022

ดาวน์โหลด