บริการ
TH
EN
TH
CN

“Startups as a Key Driver for Competitiveness” เปิดโอกาสให้ สตาร์ทอัพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ depa และ TMA ร่วมกันเฟ้นหา digital startup ที่มี solution เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

สตาร์ทอัพ มีบทบาทสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกยุคใหม่ ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยความสามารถในการสร้างมูลค่าที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ในขณะเดียวกัน สินค้าและบริการที่ สตาร์ทอัพ สร้างขึ้นยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหา (Pain points) และอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจแบบดั้งเดิม ให้สร้างมูลค่าได้เพิ่มขึ้น และยังมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมอีกด้วย
สำหรับประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ และได้มีนโยบาย และมาตรการรวมถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup ecosystem) ให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนา Digital Startup เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และเศรษฐกิจฐานผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy)

ทำความรู้จักโครงการ “Startups as a Key Driver for Competitiveness”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน สตาร์ทอัพ ทั้งในด้านศักยภาพในการบริหารจัดการ และการเข้าถึงเครือข่ายใน Ecosystem และ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง Enterprise of the Future โดยมุ่งสนับสนุน สตาร์ทอัพ ให้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของประเทศในด้านต่างๆ

โอกาสสำหรับ สตาร์ทอัพ ในการร่วมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 1. เปิดโอกาส - การเปิดโอกาสให้ สตาร์ทอัพ ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจหรือของประเทศ แต่ยังขาดเงินทุนในการขยายผลในเชิงธุรกิจ ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าและบริการต่อนักลงทุน บริษัทที่มีความสนใจในการลงทุนหรือร่วมมือกับ สตาร์ทอัพ
 2. ได้เรียนรู้ – โครงการมีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้และเสริมศักยภาพในด้านที่จำเป็นสำหรับ สตาร์ทอัพ ที่ได้รับการคัดเลือก อาทิ ด้านการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ฯลฯ โดยอาศัยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของ TMA
 3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ - การเชื่อมโยง สตาร์ทอัพ กับ Stakeholders ใน Startups Ecosystem ทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากลผ่านเครือข่ายของ TMA

คุณคือ สตาร์ทอัพ ที่เรากำลังตามหาหรือไม่

โครงการ Startups as a Key Driver for Competitiveness เปิดโอกาสให้ สตาร์ทอัพ นำ Solution เข้ามาช่วยแก้ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน 4 ด้าน ได้แก่

 • SMART Agriculture
 • Innovation and Sustainability Driven MICE
 • Healthcare & Wellness of The Future
 • Education for the Future

เกณฑ์การคัดเลือกทีม (Team requirements)

 • สตาร์ทอัพ ที่อยู่ใน Validation Stage หรือมี Minimum Viable Product (MVP) ที่มีการนำไปทดสอบในตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว หรือ มีการรับรองไอเดีย/ คอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์แล้ว
 • ทีมที่มีทักษะทาง ธุรกิจ เทคโนโลยี รวมทั้งทักษะที่จำเป็นด้านอื่น ๆ
 • มีแนวคิดการพัฒนา Solution จะต้องเกี่ยวข้องกับ 4 สาขาหลักข้างต้น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
 • ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 - 2 คน ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการตั้งแต่เริ่มไปจนจบโครงการ (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้คล่อง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ – 12 ตุลาคม 2564 ที่ https://forms.gle/6aYYtw6LNbFJ8VB49 หรือ Scan QR Code