บริการ
TH
EN
TH
CN

คูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกร

มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างกระจายตัวและทั่วถึงในวงกว้าง ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมสนับสนุนที่จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาวต่อไป

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ธุรกิจการเกษตร

ดำเนินงานร่วมกับสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ระยะเวลา 18 เดือน

สิทธิประโยชน์ คูปองดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (10,000 บาท/ราย) จำนวน 500 ราย