บริการ
TH
EN
TH
CN
การรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน Capital Gain Tax
Please Select

Digital Startup ซึ่งประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐต้องการสนับสนุน ซึ่งพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  สามารถยื่นเรื่องขอใช้สิทธิประโยชน์ โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ (Capital Gain Tax) สำหรับกำไรจากการขายหุ้นใน Digital Startup ที่นักลงทุนถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน และ Digital Startup ดังกล่าวต้องใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีผลบังคับใช้เป็นไปพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  แต่ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๕  ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด


ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์

นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศที่มีการถือครองหุ้นมาไม่น้อยกว่า 24 เดือน


คุณสมบัติของ Startup  

นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  ต้องลงทุนใน Startup ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ต้องประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐต้องการสนับสนุน ซึ่งปรากฎความเกี่ยวข้องกับประเภทของเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล  ประกอบด้วยประเภทเทคโนโลยี ดังต่อไปนี

  • Hardware & Smart Devices 
  • Software 
  • Digital Services 
  • Digital Content

ศึกษานิยามอุตสาหกรรมดิจิทัลที่นี่

2. ต้องใช้เทคโนโลยีต้องทำให้เกิดรายได้ 80%

3. ต้องถูกรับรองโดย depa โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหรือให้บริการในธุรกิจหลัก โดยจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ
  • ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีนัยสำคัญ


ขั้นตอนการขอรับรอง ผ่าน Line Official: @depathailand


1. สมัคร depa  member  และยืนยันตัวตน  (หากเป็นสมาชิก depa member อยู่แล้ว โปรดข้ามไปข้อ 2 )


2. กรอกใบสมัครผ่าน LINE Official: @depathailand

ตัวอย่างใบสมัครคลิก ที่นี่ (ท่านสามารถเตรียมคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนกรอกข้อมูลในระบบ Line Official: @depathailand )


สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการขอรับรอง

โปรด Download ตัวอย่างเอกสารประกอบการนำเสนอ (Pitch Deck Template)  ที่นี่

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  1.  พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565  
  1. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 428) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการลงทุนในบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน
  1. ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน (Capital Gain Tax)
Load More

Load More