บริการ
TH
EN
TH
CN
เทคโนโลยี Digital Content
Please Select

โครงการมัคคุเทศก์ดิจิทัลที่ชุมชนท่าฉลอม

รหัสโครงการ SP-62-0115 เลขที่สัญญา 113/2562
ดำเนินการโดย บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ผลสำเร็จของโครงการ 

  • จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชุมชนท่าฉลอมเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
  • รายได้เพิ่มขึ้นจากการซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ชุมชนท่าฉลอม
  • ดำเนินการประยุกต์ใช้ Digital Content จำนวน 25 เรื่อง


โครงการดี-ซีบีที / D-CBT

รหัสโครงการ SP-62-0017 เลขที่สัญญา 045/2562
วิสาหกิจชุมชนตำบลโนนตาล จ.นครพนม ดำเนินการโดย ม.มหาสารคาม

ผลสำเร็จของโครงการ 

  • รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
  • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ AR VR ทั้งสิ้น 13 เรื่อง

Load More