บริการ
TH
EN
TH
CN
เทคโนโลยี โดรนเพื่อการเกษตรและอนุรักษ์
Please Select

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคดิจิทัลในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านบ่อลูกรัง

รหัสโครงการ SP-62-0047 เลขที่สัญญา 081/2562
กองทุนหมู่บ้านบ่อลูกรัง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • ต้นทุนลดลงร้อยละ 20 ต่อปี คิดเป็นเงิน จำนวน 581,061 บาทต่อปี
 • ประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตร จำนวน 1 ลำ

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคดิจิทัลในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านบ่อลูกรัง รหัสโครงการ SP-62-0047 เลขที่สัญญา 081/2562
กองทุนหมู่บ้านบ่อลูกรัง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

รหัสโครงการ SP-62-0046 เลขที่สัญญา 084/2562
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • ต้นทุนการประกอบธุรกิจเรือนำเที่ยว ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
 • ลดต้นทุนในการจ้างเรือเพื่อออกสำรวจเรือประมงกระทำผิดกฏหมาย และการ ลักลอบ จับพะยูน
 • ลดการทำลายหญ้าทะเลจากเรือประมง โดยเรือประมง 1 ลำจะสร้างความเสียหาย ต่อหญ้าทะเล 1600 ตารางเมตร หรือ 1 ไร่ ต่อการเข้าในเขตหวงห้าม 1 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
รหัสโครงการ SP-62-0046 เลขที่สัญญา 084/2562 วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง


โครงการโดรนเพื่อการเกษตร

รหัสโครงการ SP-62-0070 เลขที่สัญญา 100/2562
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนผลสด ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ต่อปี
 • ลดต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 6,325 บาท ต่อไร่
 • ประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตร จำนวน 1 ลำ

โครงการโดรนเพื่อการเกษตร โครงการโดรนเพื่อการเกษตร
รหัสโครงการ SP-62-0070 เลขที่สัญญา 100/2562
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนผลสด ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

>โครงการโดรนเพื่อการเกษตร

รหัสโครงการ SP-62-0073 เลขที่สัญญา 095/2562
วิสาหกิจเกษตรกรรมไร้สารพิษ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% ประมาณ 200,000 บาทต่อปี
 • ลดต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 6,325 บาท ต่อไร่
 • ประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตร จำนวน 1 ลำ

รหัสโครงการ SP-62-0073 เลขที่สัญญา 095/2562
วิสาหกิจเกษตรกรรมไร้สารพิษ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

Load More