บริการ
TH
EN
TH
CN
เทคโนโลยี IoT ในการเพาะเห็ดอัจฉริยะ
Please Select

โครงการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด

รหัสโครงการ SP-62-0031 เลขที่สัญญา 108/2562
วิสาหกิจผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าเยี่ยม จังหวัดพิจิตร

ผลสำเร็จของโครงการ 

  • รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต่อปี คิดเป็นเงิน จำนวน 529,000 บาท
  • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ทั้งสิ้น 2 โรงเรือน


โครงการพัฒนาโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ

รหัสโครงการ SP-62-0045 เลขที่สัญญา 097/2562
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านมาล้อมผลิตก้อนเชื้อเห็ดและแปรรูปจากพืช ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ผลสำเร็จของโครงการ 

  • รายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นเงิน จำนวน 600,000 บาทต่อปี
  • ลดการสูญเสียผลผลิตลงร้อยละ 20 ต่อปี
  • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ทั้งสิ้น 2 โรงเรือน

Load More