บริการ
TH
EN
TH
CN
เทคโนโลยี IoT ในโรงอบอัจฉริยะ
Please Select

โครงการพัฒนาระบบ IoT ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรพัฒนาเกษตรกร

รหัสโครงการ SP-62-0042 เลขที่สัญญา 085-1/2562
กลุ่มเกษตรกรพัฒนาเกษตรกร อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้ครัวเรือนต่อปีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ต่อปี
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT โรงอบอัจฉริยะ จำนวน 1 โรงเรือน

ภาพโครงการพัฒนาระบบ IoT ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรพัฒนาเกษตรกร


โครงการพัฒนาระบบ IoT ในกระบวนการอบแห้งแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา : กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื่อชุมชนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รหัสโครงการ SP-62-0043 เลขที่สัญญา 107/2562
กลุ่มเแปรรูปสมุนไพรเพื่อชุมชน ต.เทพราช จ.ฉะเชิงเทรา

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 4,848 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ปริมาณของเสียในการผลิตลดลง คิดเป็นมูลค่า 6,000 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT อบแห้ง ทั้งสิ้น 1 โรงเรือน

ภาพโครงการพัฒนาระบบ IoT ในกระบวนการอบแห้งแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา : กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื่อชุมชนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา


โครงการพัฒนาโรงอบ 4.0

รหัสโครงการ SP-62-0032 เลขที่สัญญา 102/2562
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลำไยตอรัง ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้น 91,000 บาทต่อปี
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT โรงอบอัจฉริยะ จำนวน 1 โรงเรือน

ภาพโครงการพัฒนาโรงอบ 4.0


โครงการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

รหัสโครงการ SP-62-0044 เลขที่สัญญา 103/2562
วิสาหกิจชุมชนแก้วไทยวิสาหกิจเศรษฐกิจพอเพียง ต.วัดขวาง อ.โพนทะเล จ.พิจิตร

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน จำนวน 529,000 บาท ต่อปี
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT โรงอบอัจฉริยะ จำนวน 1 โรงเรือน

ภาพโครงการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับกาแฟ 9 ดอย

รหัสโครงการ SP-62-0063 เลขที่สัญญา MOA059/2562
วิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยขุนช่างเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 คิดเป็น 200,000 บาท ต่อปี
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ขจัดความชื้น จำนวน 1 โรงเรือน

ภาพโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับกาแฟ 9 ดอย


Load More