บริการ
TH
EN
TH
CN
หลักสูตรและประกาศนียบัตรที่ขึ้นทะเบียนกับ depa
Please Select

ลำดับ

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล

หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร

วันที่อนุมัติหลักสูตร

1.

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Community Manager)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

2.

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความปลอดภัยสำหรับ
เด็กและเยาวชน (Safe Internet)

ประกาศนียบัตร

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

3.

การพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารผ่าน Digital Learning Platform

ประกาศนียบัตร

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย
27 มีนาคม พ.ศ.2563

4.

สร้างนักประดิษฐ์สู่นักพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ Internet of Things ด้วย KidBright

ประกาศนียบัตร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
27 มีนาคม พ.ศ.2563

5.

ผู้นำการออกแบบสำหรับนวัตกรน้อย ช่วงเปิดภาคการศึกษา (Junior Digital Innovator Course)

ประกาศนียบัตร

บริษัท อินโนวาติโอ จำกัด ประเทศฟินแลนด์
27 มีนาคม พ.ศ.2563

6.

แคมป์ผู้นำการออกแบบสำหรับนวัตกรน้อย ช่วงปิดภาคการศึกษา (Junior Digital Innovator Camp)

ประกาศนียบัตร

บริษัท อินโนวาติโอ จำกัด ประเทศฟินแลนด์
27 มีนาคม พ.ศ.2563

7.

สร้างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมดิจิทัล (Mindset Preparation for Digital Economy)

ประกาศนียบัตร

บริษัท อินโนวาติโอ จำกัด ประเทศฟินแลนด์
27 มีนาคม พ.ศ.2563

8.

สร้างเยาวชนพลเมืองอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบ (Young Responsible Netizen Development Project)

ประกาศนียบัตร

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์
27 มีนาคม พ.ศ.2563

9.

พัฒนาทักษะการรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งกับทางออนไลน์ (Capacity Building on Coping with Cyberbullying)

ประกาศนียบัตร

สถาบันเซนจ์ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
27 มีนาคม พ.ศ.2563

10.

ผู้สูงอายุและคนพิการ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ด้าน
- การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
- การพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพขายบนสมาร์ทโฟน
- การพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน
- การพัฒนาทักษะด้านการเปิดร้านค้าออนไลน์
- ออนไลน์ (E-Learning) สร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

ประกาศนียบัตร

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
27 มีนาคม พ.ศ.2563

11.

หลักสูตรสำหรับการประยุกต์ใช้ Automation & Robots เพื่อการปรับปรุงโรงงานสู่ Smart Factory ในยุค 4.0 (Executive Program for Implementing Robotics and Automation System: iRobot)

ประกาศนียบัตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
24 กันยายน พ.ศ.2563

12.

หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล (Executive Program in Digitalization Industry of Thailand: eDIT)

ประกาศนียบัตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
24 กันยายน พ.ศ.2563

13.

หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อระบบการผลิตอัจฉริยะ (Digital Manufacturing & IoT Program )

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด
24 กันยายน พ.ศ.2563

14.

หลักสูตรส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับภาคธุรกิจ 


ประกาศนียบัตร

สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
22 เมษยายน พ.ศ.2565

15.

หลักสูตรส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับบุคลากรภาครัฐ


ประกาศนียบัตร

Privacy Thailand

22 เมษยายน พ.ศ.2565

16.

หลักสูตรออนไลน์ ช้อปง่าย ขายคล่องที่ Shopee ฉบับวัยเก๋า

ประกาศนียบัตร

Sea (ประเทศไทย)

22 เมษยายน พ.ศ.2565


Load More

ลำดับ

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล

หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร

วันที่อนุมัติหลักสูตร

1.

IC3 -Digital Literacy Certification

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Certiport,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

2.

The International Computer Driving License – (ICDL) Certification

ประกาศนียบัตรระดับสากล

มูลนิธิ ICDL
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

3.

CompTIA IT Fundamentals

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

4.

Data Analytics และ Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

5.

การจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะด้านโค้ดดิ้ง

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
30 เมษายน พ.ศ.2562

6.

Microsoft Office Specialist Programs (MOS Programs)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

7.

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science Essential)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30 เมษายน พ.ศ.2562

8.

Microsoft Creative Coding through Games and Apps

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

9.

ผู้นำเพื่อการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล (Design Thinking Workshop for Digital Executives)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท อินโนวาติโอ จำกัด ประเทศฟินแลนด์
27 มีนาคม พ.ศ.2563

10.

ออนไลน์ด้าน Data Analytics

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)
5 พฤษภาคม พ.ศ.2563

11.

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน

ISO/IEC 29110 เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมดิจิทัล (DP Build-up Project)

ประกาศนียบัตร

กลุ่มดิจิทัลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

22 เมษยายน พ.ศ.2565

12.

หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้าน Digital Marketing

ประกาศนียบัตร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 เมษยายน พ.ศ.2565
Load More

ลำดับ

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล

หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร

วันที่อนุมัติหลักสูตร

1.

CompTIA A+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

2.

CompTIA Security+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

3.

CompTIA Cloud Essentials

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

4.

CompTIA Network+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

5.

CompTIA Project+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

6.

CompTIA Certified Technical Trainer (CompTIA CTT+)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

7.

CompTIA Linux+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

8.

CompTIA Server+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

9.

CompTIA Cloud+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

10.

CompTIA Storage+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

11.

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

12.

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

13.

Microsoft Certified Professional (MCP)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

14.

Microsoft Technology Associate Programs (MTA Programs) ด้าน
-Software Development Fundamentals
-HTML5 Application Development Fundamentals
-Introduction to Programming with Block-Based Programming Languages
-Introduction to Programming Using Python
-Introduction to Programming Using JavaScript
-Introduction to Programming Using HTML and CSS
-Introduction to Programming Using Java
-Windows OS Fundamentals
-Networking Fundamentals
-Security Fundamentals
-Mobility and Devices Fundamentals
-Cloud Fundamentals
-Windows Server Administration Fundamentals
-Database Fundamentals

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561
ปรับปรุง ณ วันที่
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

15.

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

16.

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

17.

The International Computer Driving License (ICDL) ด้าน IT Security

ประกาศนียบัตรระดับสากล

มูลนิธิ ICDL
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

18.

depa Cisco Co-Certifications Programs
-Internet of Things (IoT)
-Cyber Security

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 สิงหาคม พ.ศ.2561
ปรับปรุง ณ วันที่
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

19.

Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

20.

Cisco Certified Network Associate (CCNA) ด้าน
-Cloud
-Collaboration
-Security
-Cybersecurity Operations
-Data Center
-Routing & Switching
-Industrial/IOT
-Service Provider
-Wireless

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561
ปรับปรุง ณ วันที่
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

21.

Cisco Certified Network Professional (CCNP) ด้าน
-Data Center
-Routing & Switching
-Security
-Service Provider
-Wireless

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561
ปรับปรุง ณ วันที่
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

22.

Cisco Certified Design Associate (CCDA)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

23.

Cisco Certified Design Professional (CCDP)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

24.

Oracle Certified Associate – OCA ด้าน
- Java SE Programmer
Administrator
- Database Admin
- Developer

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561
ปรับปรุง ณ วันที่
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

25.

Oracle Certified Professional – OCP ด้าน
- Administrator 
Developer
- Database Admin
- Java Programmer

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561
ปรับปรุง ณ วันที่
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

26.

Oracle Big Data Fundamentals

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

27.

Oracle Business Intelligence (BI) : Create Analyses and Dashboards

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

28.

Certificate Project Management Professional (PMP)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Project Management Institute, Inc.
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

29.

Information Technology Professional Examination (ITPE)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

หน่วยงาน Information-technology Promotion Agency, Japan
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

30.

Microsoft Technology Associate Programs (MTA Programs)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

31.

Microsoft Certified Trainers (MCTs)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

32.

Cisco Get Connected (to IoT)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

33.

Cisco Cybersecurity Essentials

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

34.

Cisco Cyber Security

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

35.

Cisco IT Essentials

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

36.

Cisco Networking Essentials

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

37.

Cisco NDG Linux Programs

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

38.

Cisco Introduction to Packet Tracer

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

39.

Cisco Packet Tracer

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

40.

Cisco Prototyping Lab

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

41.

Cisco Connecting Things

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

42.

Cisco Hackathon Playbook

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

43.

Cisco Certified Associate Programmer Certification - Programming Essentials in C++ (CPA - Programming Essentials in C++)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

44.

Cisco Certified Professional Programmer Certification - Advanced Programming in C++ (CPP - Advanced Programming in C++)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

45.

Cisco Programming Language Certified Associate Certification - Programming Essentials in C (CLA - Programming Essentials in C)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

46.

Cisco Certified Professional Programmer Certification - Advanced Programming in C (CLP - Advanced Programming in C)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

47.

Cisco Certified Associate in Python - Programming Essentials in Python (PCAP - Programming Essentials in Python)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

48.

Cisco Big Data & Analytics

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

49.

Cisco Entrepreneurship

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

50.

Oracle Creating Java Programs with Greenfoot

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

51.

Oracle Database Design and Programming with SQL

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

52.

Oracle Database Programming with PL/SQL

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

53.

Huawei Certified ICT Associate – Entry Level (HCIA - Entry Level) ด้าน
-Public Safety
-AI
-Unified Coummunication
-Video Conference
-Contact Center
-Cloud Computing
-Data Center
-Data Center Facility
-Storage
-Routing & Switching
-WLAN
-Security
-SDN
-Transmission
-Access
-LTE-RNP&PNO

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Huawei Technologies จำกัด
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

54.

Huawei Certified ICT Professional (HCIP) ด้าน
-Unified Communication
-Video Conference
-Contact Center
-Cloud Service Solutions Architect
-Cloud Computing
-Data Center
-Data Center Facility Deployment
-Storage
-Routing & Switching
-Carrier IP
-WLAN
-Security
-SDN
-Tranmission
-Access
-LTE
-LTE-RNP&RNO

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Huawei Technologies จำกัด
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

55.

Help Desk Institute - Certified Instructor (HDI-CI)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

HDI Global Certifacation
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

56.

Huawei Certified Systems Instructor (HCSI)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Huawei Technologies จำกัด
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

57.

การรับรองทักษะความเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Mobile Programming)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

58.

การรับรองทักษะด้านอินเทอร์เน็ตทุกสิ่ง ในเชิงธุรกิจและการวิเคราะห์ (IoT for Business and Analytic)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

59.

การรับรองทักษะเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรม (ภาษา พีเอสพี) (PHP Certification)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

60.

IT Infrastructure Library Programs (ITIL Programs)

ประกาศนียบัตร

ITIL
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

61.

การรับรองทักษะการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Management)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

62.

การพัฒนาวิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

63.

การพัฒนาทักษะ IoT Maker

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

64.

Engineer/IT Technician

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

65.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

66.

พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

67.

การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยโลกไซเบอร์ (Cyber Security Analyst)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

68.

การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการบริหารจัดการภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไพทอน) ระดับสูง (Data Scientist and Python Programing and Management)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

69.

การพัฒนาผู้นำทางด้านซอฟต์แวร์และ             การดำเนินงาน (Software Leadership and Operation)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

70.

การพัฒนาโปรแกรมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ   การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning and Data Scientist Programming)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

71.

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

ประกาศนียบัตร

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
27 มีนาคม พ.ศ.2563

72.

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (IT Security in Action)

ประกาศนียบัตร

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
27 มีนาคม พ.ศ.2563
Load More

ลำดับ

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล

หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร

วันที่อนุมัติหลักสูตร

1.

การพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (Digital Transformation Consultant : DTC)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

2.

Microsoft Professional Program (MPP)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A
30 เมษายน พ.ศ.2562

3.

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504(33000)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
30 เมษายน พ.ศ.2562

4.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท (ISC)², Inc
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

5.

Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

6.

Huawei Certified Internetwork Expert (HCIE)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Huawei Technologies จำกัด
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

7.

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) ด้าน
-Business Applications
-Productivity
-Data Management & Analytics 2016
-Cloud Platform & Core Infrastructure

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A
1 สิงหาคม พ.ศ.2561
ปรับปรุง ณ วันที่
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

8.

Cisco Certified Design Expert (CCDE)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

9.

Oracle Certified Master – OCM ด้าน
-Administrator
-Developer
-Database Admin
-Java Enterprise Architecture

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

10.

Data Science

ประกาศนียบัตร

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
5 พฤษภาคม พ.ศ.2563

11.

Data Engineer

ประกาศนียบัตร

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
5 พฤษภาคม พ.ศ.2563

12.

หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้าน Artificial Intelligence: AI

ประกาศนียบัตร

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

22 เมษยายน พ.ศ.2565

13.

หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้าน Internet of Things: IoT

ประกาศนียบัตร

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

22 เมษยายน พ.ศ.2565

14.

หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้าน Machine learning: ML

ประกาศนียบัตร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 เมษยายน พ.ศ.2565

15.

หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้าน Cloud Computing

ประกาศนียบัตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

22 เมษยายน พ.ศ.2565

16.

หลักสูตรเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Engineering

ประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

22 เมษยายน พ.ศ.2565

17.

หลักสูตรเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Science

ประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 เมษยายน พ.ศ.2565


การรับรองหลักสูตรพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร

tr>

ลำดับ

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล

หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร

วันที่อนุมัติหลักสูตร

1.

ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

2.

การอบรมผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

3.

ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
30 เมษายน พ.ศ.2562

4.

ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
30 เมษายน พ.ศ.2562

5.

ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว (Mini Chief of Digital for Tourism Business (MCDT))

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

6.

ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว (Mini Chief of Digital for Tourism Business (MCDT))

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562
Load More