บริการ
TH
EN
TH
CN
การพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
Please Select

นิยาม

กำลังคนดิจิทัล

การสร้างศักยภาพขีดความสามารถกำลังคนด้านดิจิทัลเดิมและใหม่ เน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกภาคส่วน โดยรวมถึงกิจกรรมที่ครอบคลุมเรื่องการศึกษาและฝึกอบรมในทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยผลิตกำลังคนดิจิทัล การสนับสนุนส่งเสริมการผลิตกำลังคนดิจิทัลในด้านต่างๆ การส่งเสริมศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถกำลังคนดิจิทัลในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ การยกระดับความสามารถทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่แรงงานทั่วไป การสร้างความตื่นตัวความตระหนัก จิตสำนึก และวัฒนธรรม ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต


บุคลากรด้านดิจิทัล

การสร้างศักยภาพขีดความสามารถบุคลากรที่กำลังประกอบอาชีพสุจริต เช่น ลูกจ้าง แรงงาน พนักงานในองค์กรภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ โดยรวมถึงกิจกรรมที่ครอบคลุมเรื่องการศึกษาและฝึกอบรมในทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยผลิตบุคลากรด้านดิจิทัล การสนับสนุนส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลในด้านต่างๆ การส่งเสริมศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถบุคลากรด้านดิจิทัลในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ การยกระดับความสามารถทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่แรงงานทั่วไป การสร้างความตื่นตัวความตระหนัก จิตสำนึก และวัฒนธรรม ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ลักษณะโครงการ

 1. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Manpower Fund)
 2. การพัฒนาและผลิตบุคลากรคนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Digital Manpower for Executive)


เป้าหมายของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการพัฒนาและผลิตกำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลความสามารถทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลความสามารถในระดับบริหาร (Executive) ให้มีศักยภาพ ด้านความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและองค์กร
Load More

เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลความสามารถทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน


คุณสมบัติผู้ขอ

ลักษณะการช่วยเหลือ

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน


ลักษณธการอุดหนุน

นักเรียน นักศึกษา บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ว่างงาน รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน


วงเงินสนับสนุน

เงินให้เปล่า (grant) สูงสุด 100,000 บาท/ราย แบ่งตามระดับทักษะ


ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี


ตารางการวงเงินให้การส่งเสริมและสนับสนุน

ระดับหลักสูตร
ระดับทักษะ
ค่าใช้จ่ายต่อราย 
(สูงสุดไม่เกิน)
หมายเหตุ
ระดับที่ 1
ระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน
(Digital Literacy)
5,000
หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานดิจิทัลพื้นฐาน
เช่น การใช้โปรแกรมออฟฟิศ อินเตอร์เน็ต
ระดับที่ 2
ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Digital Professional)
10,000
หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานดิจิทัล
เพื่อการประกอบอาชีพ
ระดับที่ 3
ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ
(Digital Specialist)
15,000
หลักสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น นักพัฒนา นักวิเคราะห์
ระดับที่ 4
ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน (High Demand Skill)
100,000
หลักสูตรสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลในสาขาที่มีความต้องการเร่งด่วน เช่น ด้าน Data Science, IoT, Cyber Security เป็นต้น


กรณีการช่วยเหลือ

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ว่างงาน

 •     สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามตารางได้สูงสุด 100% ต่อราย

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในกลุ่มบุคคลธรรมดาที่มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามตารางได้สูงสุด 70% ต่อราย


กรณีการช่วยเหลือ

องค์กรเอกชน สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามตารางได้สูงสุด 70% ต่อราย และผู้ขอรับการช่วยเหลือ (องค์กรเอกชน) นั้น จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 30%
หมายเหตุ: สำนักงานกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถส่งพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 5 ราย ต่อ 1 องค์กรหรือหน่วยงาน


กรณีการอุดหนุน

1. นักเรียน นักศึกษา บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ว่างงาน

 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามตารางได้สูงสุด 100% ต่อราย

2. บุคคลธรรมดาที่มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามตารางได้สูงสุด 70% ต่อราย และผู้ขอรับการช่วยเหลือ (องค์กรเอกชน) นั้น จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 30%
Load More

เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้ขอ

ลักษณะการช่วยเหลือ

องค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน


ลักษณธการอุดหนุน

บุคคลธรรมดาที่มีตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน


วงเงินสนับสนุน

เงินให้เปล่า (grant) สูงสุด 300,000 บาท/ราย


ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี


รายละเอียดค่าใช้จ่าย:

ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพื่อเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน


กรณีการช่วยเหลือ: สำนักงานกำหนดให้การส่งเสริมและสนับสนุนไม่เกิน 3 ราย ต่อ 1 องค์กร

Load More

ผู้ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญในข้อเสนอโครงการ

M1: Digital Manpower Fund

ระดับทักษะการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล และมาตรฐานอ้างอิง รวมถึงประเภทเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (ถ้ามี) ได้แก่

 • ระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy)
 • ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Digital Professional)
 • ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ (Digital Specialist)
 • ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน (High Demand Skill)


M2: Digital Manpower for Executive

ทักษะการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านดิจิทัล

Load More