บริการ
TH
EN
TH
CN
Digital Transformation for Community
Please Select

นิยาม
       ชนบท: พื้นที่ที่อยู่นอกเขตเมืองหลวงและเขตอำเภอเมือง
       ชุมชน: มีสมาชิกตั้งแต่ ๒๐ หลังคาเรือนขึ้นไป รวมตัวกัน
       วิสาหกิจชุมชน: กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน

ลักษณะโครงการ

 1. การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท
 2. การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท


เป้าหมายของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท


กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation)

 1. เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 2. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 3. โปรแกรมอัจฉริยะ (Intelligent Applications)
 4. อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)
 5. การจำลองแบบของสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality)
 6. การใช้ระบบดิจิตอลกับสิ่งของที่เป็นกายภาพ (Digital Twin)
 7. รูปแบบเทคโนโลยีการใช้ข้อมูลแบบไม่มีศูนย์กลาง (Block Chain)
 8. ระบบสนทนาดิจิทัล (Conversational System)
 9. ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)
 10. แอพพลิเคชั่นและสถาปัตยกรรมบริการ (Mesh Applications and Service Architecture; MASA)
 11. เทคโนโลยีป้องกันด้านความปลอดภัย (Adaptive Security)
 12. เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอื่น ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด
Load More

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

คุณสมบัติผู้ขอ
ลักษณะการช่วยเหลือ
องค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

ลักษณะการอุดหนุน
          วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติเฉพาะ

วงเงินสนับสนุน
          เงินให้เปล่า (grant) สูงสุด 500,000 บาท/ราย

ระยะเวลาดำเนินงาน
          ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี

รายละเอียดค่าใช้จ่าย:

 • ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านดิจิทัลหรือผู้ช่วยด้านดิจิทัล ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ
 • ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชน*


ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

 1. สิทธิบัตร 100,000 บาท/ราย (สัดส่วน 100% ลิขสิทธิ์/เครื่องหมาย/อื่นๆ 100,000 บาท/ราย (สัดส่วน 70%)
 2. มาตรฐานทั่วไป 100,000 บาท/ราย (สัดส่วน 70% ISO/IEC29110 70,000 บาท/ราย (สัดส่วน 70%)
 3. ค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (คิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าครุภัณฑ์รายการนั้นๆ)
 4. ค่าเทคโนโลยี ค่านวัตกรรมดิจิทัล ค่าอนุญาตการใช้สิทธิ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 5. ค่าใช้สอยอื่นๆ เช่น ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างวิเคราะห์ทดสอบ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประเมินผลการนำดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้น


สำหรับรายงานค่าใช้จ่ายข้อ 3 สำนักงานจะให้การเบิกจ่ายเมื่อผู้ที่ได้รับการอุดหนุนแสดงรายการใบแจ้งหนี้ตามรายการค่าใช้จ่ายนั้นแล้ว


ผู้ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญในข้อเสนอโครงการ  C2: Digital Transformation for Community  

แผนงานการดำเนินงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชน

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือ
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถและรายได้ของชุมชน
Load More

ขั้นตอนดาวน์โหลดเอกสาร
 

 1. ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือนำส่ง หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน RA-01-C.pdf หรือ RA-01-C.docx
 3. คู่มือการรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ฯ Manual-Register-DCD Fund.pdf

 
 
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. กรอกข้อมูลเอกสารหนังสือนำส่ง หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx และแบบฟอร์ม RA-01-C ให้ครบถ้วน
 2. สั่งพิมพ์เอกสารตามข้อ 1 ที่กรอกเสร็จแล้ว และลงลายมือชื่อในเอกสาร
 3. สแกนสีเอกสารหนังสือนำส่ง  หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx และแบบฟอร์ม RA-01-C เป็นไฟล์ .pdf
 4. จัดส่งไฟล์ที่กรอก (ตามข้อ 1) และไฟล์ที่สแกนที่มีการลงลายมือชื่อ (ตามข้อ 2) ส่งกลับมายังสำนักงาน ส่งอีเมลมาที่ [email protected] 
  โดยกำหนดชื่อเรื่องว่า “ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนจาก depa”
Load More