บริการ
TH
EN
TH
CN
ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่1
Please Select


Load More

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

Head of Customer Corporation Strategy 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสิริรัตน์ ไกรวณิช

คุณวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์


ประธานบริษัท บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จำกัด

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

คุณเกศรา มัญชุศรี

คุณชัยวัฒน์ โยธคลกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

ผู้อำนวยการการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ

คุณณรงค์ อ่อนอินทร์


ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จำกัด
คุณณิรดา วิสุทธิชาติธาดา

คุณดวงพร อุดมทิพย์

คุณกรรณิการ์ เทววิชชุลดา


รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียง    
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
 โทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง บริษัท ดีทีจีโอ
คอร์ปอเรชัน จำกัด
คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส

คุณทนงศักดิ์ สุขะนินทร์

คุณทรงพล พลรัฐ


ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

กรรมการ การประปานครหลวง
คุณทวีสุข สายะศิลปี

คุณธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

คุณชนินทร์ ทินนโชติ


นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รอ.นพ.ธานินทร์ สนธิรักษ์

คุณนันทวรรณ สุริย์

คุณบุญทวี กังวานกิจ


หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา


ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน
คุณเบญจวรรณ สุดจริง

คุณกาญจนา สมรูป

คุณประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี


กรรมการบริหาร บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

Vice President , Strategy & Enterprise Services 
บริษัท พีทีที ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
คุณปรารถนา กวินวุฒิกุล

คุณปริญดา มาอิ่มใจ

คุณปิติ ธนวัฒน์


กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด

รองอธิบดี กรมสรรพากร

กรรมการบริหาร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
คุณพลวศุตม์ มหาเอี่ยมศิริ

คุณพัดชา พงศ์กีรติยุต

คุณพิสิฐ ทางธนกุล


รองผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริหาร 
บริษัท บีลีฟ ซอร์สซิ่ง จำกัด

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม

คุณพีระเดช นพทีปกังวาล

คุณเพลินพิศ หมื่นพล


รองผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
คุณกมลวรรณ ศีลาภิรัต

คุณไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา

คุณมีธรรม ณ ระนอง


ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร
 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานภาครัฐ บริษัท โทเทิ่ล แอคเซส
 คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เสริมสร้าง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)
คุณลักษณวดี ธนามี

คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล

คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์


ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
คุณชนานัญ บัวเขียว

คุณวิชาญ ศรีรัตนะวิไล

คุณวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์


ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง

นายกสมาคมเฮ้ลท์เทคแห่งประเทศไทย 
สมาคมเฮ้ลท์เทคแห่งประเทศไทย
คุณวีระนงค์ ฉ่ำทรัพย์

คุณสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์

คุณจักร โกศัลยวัตร


กรรมการบริหาร บริษัท เอ. เอ็น. เอ็น. มีเดีย จำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
คุณสยาม บางกุลธรรม

คุณสาธิต เหมมณฑารพ

คุณสินชัย ลือสุขประเสริฐ


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รองประธานผู้บริหาร บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

คุณสุดนภา เจริญเวชชการ

คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์


กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
สำนักงานจังหวัดชลบุรี
คุณสุนทร ทองมี

คุณสุปราณี ป้องปัด

คุณสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร

กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณชัยทัต แซ่ตั้ง

คุณอรุณี อุสาหะ

คุณอารยา ยมนา


ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รองผู้อำนวยการฝ่าย - สำนักงานโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้บริหารด้านนโยบายภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
คุณจิตรลดา เฮงยศมาก

คุณอุดม จักเลิศชัย

คุณโอม ศิวะดิตถ์


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


คุณจันทนา เตชะศิรินุกูล

คุณจามรี เกษตระกูล

Load More
Load More