บริการ
TH
EN
TH
CN
ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2
Please Select

Load More

Director General of Planning and Cooperation Department, Ministry of Post and Telecommunications of the Lao PDR


รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไอโคร่า จำกัด
Mr.Phoukhong CHITHOUBLOK

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร

ดร.การดี เลียวไพโรจน์


ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวศลิษา หาญพานิช

นายวัฒนา พุฒิชาติ

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง


หัวหน้าคณะบริหารด้านการพาณิชย์

 บริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กรรมการบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด
นายปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์

นายพรชัย หอมชื่น

นางสาวพสิกา รัตนพงศ์


ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

กรรมการผู้จัดการบริษัท ธิน โซลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเอธ (ประเทศไทย) จำกัด
พญ.พัชรี ปิยวรเดช

ดร.วรวีร์ วีรคเชนทร์

นายศุภอัชญ์ ชาตรูปะวณิช


อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการบริษัท อีเอ็กซ์ จำกัด
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

นายชัยวัฒน์ กุมุทพงษ์พานิช

นายณัฐพล วิมลเฉลา


กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  

 บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จำกัด

รองประธานกรรมการอาวุโสบริษัท เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

กรรมการบริหารบริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายชิษณุ อัมพะเศวต

นางทัศนีย์ ทองมี

นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล


รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นายธำรงเกียรติ อุทัยสาง

พลตรีธงชัย รอดย้อย

นายนพดล ศรีสรรค์


ผู้อำนวยการ Digital Transformation

 บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
นายนพพร ลัทธิธรรม

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร

นายประสพ เรียงเงินกรรมการบริหารบริษัท แดน-ไทย เอ็กซ์เพอร์ทีส จำกัด

นายกเทศมนตรีนครยะลา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปุริม ณ บางช้าง

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

นางพุทธมนต์ รตจีน


ประธานผู้บริหารบริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด

ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Acting Director General of Information and Technology Department, Ministry of Post and Telecommunications of the Lao PDR

นายอภิจิต เจริญเวชชการ

นท.พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์

Mr.Phouthong SISAVATH


กรรมการผู้จัดการบริษัท ที-เน็ต จำกัด

ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐาน
ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์

นางขนิษฐา ผลเจริญ

พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์


กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.ซี.แอล.อินเตอร์ จำกัด

รองผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์

 กระทรวงสาธารณสุข
นายธิติ โตวิวัฒน์

นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล

นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ


ผู้อำนวยการกลุ่มดิจิทัล สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา  

 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายอรรถพล ถาน้อย

ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์

นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร


ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล

นางสาวทิพวรรณ หรรษคุณาชัย

นายอภิญญา สุจริตตานันท์


ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก

นพ.จักรกริช โง้วศิริ


ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการบริษัท กิจวิสัย จำกัด

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดร.จิราพร ศิริคำ

ดร.ฉกาจ วิสัย

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ


รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ

 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

 บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
นายพีระ บุญสินสุข

นางสาวรุจิรา เหนือเกาะหวาย

นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์


กรรมการผู้จัดการบริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานองค์กร

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
นายศาศวัต เด่นแดนโดม

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล

ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ์ บุญเลิศกุล


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รองประธานบริหารบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด

กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

นางสาวสินีนาฎ คำวงศ์ปิ่น

นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย


กรรมการผู้จัดการบริษัท อีพาร์ท จำกัด
นายชิตพงษ์ วีรวรรณภิญโญ

Load More
Load More