บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
เป้าหมายและพื้นที่

10 ชุมชน 10 พื้นที่

เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Transformation Fund for Community)

ความสำเร็จ

ตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล