บริการ
TH
EN
TH
CN
Digital CEO
Please Select

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประ โยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา "ผู้บริหารระดับสูง" ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงได้สานต่อการอบรมหลักสูตร  "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) รุ่นที่ 3  เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล  และ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   โดยเนื้อหาหลักสูตร มุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฮไลท์หลักสูตร 

  • พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆ
  • พัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพ
  • วิพากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย
  • พัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
  • ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ
  • ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศเยอรมนี


กำหนดการอบรม 

วันที่ 17 มกราคม -  30 พฤษภาคม 2563  สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน(ศุกร์ - เสาร์) รวมชั่วโมงการศึกษาทั้งสิ้น 145.5 ชั่วโมง


กำหนดการอบรมมีดังนี้

เดือนมกราคม 2563
วันที่ 17, 18 และ 31
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 1, 14, 15 และ 21
เดือนมีนาคม 2563
วันที่ 6, 7, 8-14 (ดูงานต่างประเทศ), 20, 21 และ 27
เดือนเมษายน 2563
วันที่ 24 และ 25
เดือนพฤษภาคม 2563
วันที่ 8, 9, 15, 22, 23 และ 30

**ทั้งนี้กำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดใบสมัคร


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
Digital Economy Acedemy 
คุณพรรณทิมา:  Tel.  082-449-4598  
คุณนัฏพร:         Tel.  088-462-9945
e-mail:              DEA@depa.or.th


Load More