บริการ
TH
EN
TH
CN
Digital CEO

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) สอดคล้องกับภารกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ จึงดำเนินการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังดิจิทัลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง การพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นในอนาคตของผู้นำยุคดิจิทัล ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการตลาด ในยุคดิจิทัล (Digital Technologies, Transformation, Management and Marketing Skills In Digital Era for CEOs) รวมไปถึงการพัฒนาทักษะความรู้ในด้านกว้าง (Horizontal Knowledge) เรียนรู้เทรนด์และโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต (Future Trends and Opportunities) ที่สำคัญต่อการนำไปประยุกต์กับองค์กร และการ

พัฒนาทักษะความรู้ จากประสบการณ์ ของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ (Experience Sharing) ที่จะทำให้เห็นมุมมองในการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด (Learning from Success & Failure) ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อน บริหาร และจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ

ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ถอดแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เริ่มดำเนินการในปี 2561 ถึง ปัจจุบัน รวมทั้งหมด 6 รุ่น มีผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน กว่า 500 ท่าน เข้าร่วมหลักสูตร และจะสานต่อการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 ในปี 2567


ไฮไลท์หลักสูตร

 • การพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นในอนาคตของผู้นำยุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยี ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการตลาด ในยุคดิจิทัล : Digital Technologies, Transformation, Management and Marketing Skills In Digital Era for CEOs

  - Digital Big Data – AI & Blockchain for CEOs
  - Digital Automation for CEOs
  - Digital Connect for CEOs
  - Digital Access for CEOs
  - Digital Transformation for CEOs
  - Digital Management and Marketing for CEOs

 • การพัฒนาทักษะความรู้ในด้านกว้าง (Horizontal Knowledge) เทรนด์และโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต (Future Trends and Opportunities) ที่สำคัญต่อการนำไปประยุกต์กับองค์กร
 • การพัฒนาทักษะความรู้ จากประสบการณ์ ของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ (Experience Sharing) ที่จะทำให้เห็นมุมมองในการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด (Learning from Success & Failure)
 • การศึกษาดูงานเพื่อการสรางเครือขายและการถอดแบบเรียนรูในประเทศ และต่างประเทศ


ระยะเวลาในการอบรม*

 • 25 มกราคม 2567 – 25 พฤษภาคม 2567 / สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์ - เสาร์)
  (ยกเว้น 25 - 26 มกราคม 2567 เป็นการอบรมในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์)
 • ชั่วโมงการอบรม ไม่น้อยกว่า : 160 ชั่วโมง (29) วัน

*ทั้งนี้ระยะเวลาและกำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


กำหนดการอบรม**

เดือนวันที่
มกราคม 256725- 26 (ศึกษาดูงานต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน)
กุมภาพันธ์ 25672, 3, 16, 17 และ 23
มีนาคม 25671, 2, 8, 9, 10-16 (ดูงานต่างประเทศ), 22, 23, 29 และ 30
เมษายน 256726 และ 27
พฤษภาคม 2567วันที่ 10, 11, 17, 18 และ 25 (นำเสนอผลงาน)


**ทั้งนี้ กำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ใบสมัครหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7” ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7” ดาวน์โหลด
 • เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7” ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Digital CEO 7 (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Digital CEO 7 (รอบที่ 2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Digital CEO 7 (รอบที่ 3) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Digital CEO 7 (รอบที่ 4) ดาวน์โหลด
Load More