บริการ
TH
EN
TH
CN
Digital CEO
Please Select

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) สอดคล้องกับภารกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงดำเนินการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังดิจิทัลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation , Digital Economy , Digital Society , Smart City รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง BlockChain  , IoT , AI , Cyber Security , Data Analytic , 5G , Cloud ฯลฯ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ถอดแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เริ่มดำเนินการในปี 2561 ถึง ปัจจุบัน รวมทั้งหมด 3 รุ่น มีผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน 230 ท่าน เข้าร่วมหลักสูตร  และจะสานต่อการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ในปี 2564  

ไฮไลท์หลักสูตร 

  • พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆ
  • พัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพ
  • วิพากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย
  • พัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
  • ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศและต่างประเทศ


ระยะเวลาในการอบรม** 

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 - 22 มกราคม 2565 / สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์ - เสาร์)

ชั่วโมงการอบรมออนไลน์เพิ่มเติม : 18 ชั่วโมง

ชั่งโมงการอบรมตามรูปแบบปกติ : 163.5 ชั่วโมง


กำหนดวันอบรม ดังนี้  

อบรมออนไลน์ 

(วันศุกร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. โดยเป็นชั่วโมงการอบรมเพิ่มเติมจากการอบรมปกติ)

เดือนสิงหาคม วันที่ 20 , 21 , 27 , 28
เดือนกันยายน วันที่  3 , 4


อบรมตามปกติ 

(มีการขยายวันอบรมตามปกติ เพื่อคงจำนวนชั่วโมง และจำนวนวันอบรมตามแผนการอบรมเดิม)

เดือนกันยายน
วันที่  10 , 11 , 17 , 18 , 24 , 25
เดือนตุลาคม  
วันที่  1 , 2 , 7 , 8 , 15 , 16 , 30
เดือนพฤศจิกายน
วันที่  4 , 5 , 13 , 20
เดือนธันวาคม
วันที่  2 , 6 – 12 (ศึกษาดูงานต่างประเทศ) และ 16
เดือนมกราคม
วันที่  7, 8 และ 22 (นำเสนอผลงาน)(ศึกษาดูงานต่างประเทศซึ่งจะพิจารณาสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19) )

**ทั้งนี้ระยะเวลาและกำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ประกาศรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4 (ดาวน์โหลด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4 (ดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4 (ดาวน์โหลด)

ใบสมัครหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4” (ดาวน์โหลด)  

ข้อมูลหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4” (ดาวน์โหลด)  

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร Digital CEO#4 และ ทัศนะจาก Digital CEO รุ่นพี่ (ดาวน์โหลด)  


Load More