รู้จัก depa
Q&A
บริการ
TH
EN
TH
CN
Digital CEO
Please Select

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) สอดคล้องกับภารกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงดำเนินการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังดิจิทัลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation , Digital Economy , Digital Society , Smart City รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง BlockChain  , IoT , AI , Cyber Security , Data Analytic , 5G , Cloud ฯลฯ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ถอดแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เริ่มดำเนินการในปี 2561 ถึง ปัจจุบัน รวมทั้งหมด 3 รุ่น มีผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน 230 ท่าน เข้าร่วมหลักสูตร  และจะสานต่อการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ในปี 2564  

ไฮไลท์หลักสูตร 

  • พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆ
  • พัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพ
  • วิพากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย
  • พัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
  • ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศและต่างประเทศ


ระยะเวลาในการอบรม** 

วันที่ 23 เมษายน –  12 พฤศจิกายน 2564 สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์ - เสาร์) รวมชั่วโมงการศึกษาทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 161.5 ชั่วโมง

กำหนดการอบรม ** มีดังนี้ 

เดือนเมษายน 2564
วันที่ 23 , 24 และ 30
เดือนพฤษภาคม 2564
วันที่ 7 , 8 , 14 , 21 , 22 , 28 และ 29
เดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 11 , 12 , 18 , 19 , 25 และ 26
เดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 2, 3, 9, 10 , 16 , 17 และ 23
เดือนพฤศจิกายน 2564
วันที่ 7 - 12


(ดูงานต่างประเทศซึ่งจะขึ้นกับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด 19 )

**ทั้งนี้ระยะเวลาและกำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ใบสมัครหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4” (ดาวน์โหลด)  

ข้อมูลหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4” (ดาวน์โหลด)  

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร Digital CEO#4 และ ทัศนะจาก Digital CEO รุ่นพี่ (ดาวน์โหลด)  


Load More