บริการ
TH
EN
TH
CN
Digital CEO
Please Select

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) สอดคล้องกับภารกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงดำเนินการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังดิจิทัลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation , Digital Economy , Digital Society , Smart City รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง BlockChain  , IoT , AI , Cyber Security , Data Analytic , 5G , Cloud ฯลฯ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ถอดแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เริ่มดำเนินการในปี 2561 ถึง ปัจจุบัน รวมทั้งหมด 3 รุ่น มีผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน 230 ท่าน เข้าร่วมหลักสูตร  และจะสานต่อการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ในปี 2564  

ไฮไลท์หลักสูตร 

  • พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆ
  • พัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพ
  • วิพากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย
  • พัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
  • ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศและต่างประเทศ


ระยะเวลาในการอบรม** 

วันที่ 23 เมษายน –  12 พฤศจิกายน 2564 สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์ - เสาร์) รวมชั่วโมงการศึกษาทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 161.5 ชั่วโมง

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  จึงเลื่อนกำหนดการอบรมเป็นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

กำหนดการอบรมมีดังนี้ 

เดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 11, 12, 18, 19, 25 และ 26
เดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 30 และ 31
เดือนสิงหาคม 2564
วันที่ 6, 7, 20, 21, 27 และ 28
เดือนกันยายน 2564
วันที่ 4
เดือนพฤศจิกายน 2564
วันที่ 7 – 12


(ศึกษาดูงานต่างประเทศซึ่งจะพิจารณาสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19) )

**ทั้งนี้ระยะเวลาและกำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ประกาศรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4 (ดาวน์โหลด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4 (ดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4 (ดาวน์โหลด)

ใบสมัครหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4” (ดาวน์โหลด)  

ข้อมูลหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4” (ดาวน์โหลด)  

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร Digital CEO#4 และ ทัศนะจาก Digital CEO รุ่นพี่ (ดาวน์โหลด)  


Load More