บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการ depa IP Voucher
Please Select

วัตถุประสงค์

มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  เป็นเงินให้เปล่า (Grant) เพื่อสนับสนุนการอุดหนุนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติหรือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือยื่นจดสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน


คุณสมบัติ

1.1 กรณีการขอรับการช่วยเหลือ

คุณสมบัติ:  เป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน หรือสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

ขอบเขตการดำเนินการ:

      ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้อง

 1. ดำเนินงานรับสมัครพิจารณาข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานที่มีคุณสมบัติอ้างอิงตามขอบเขตในข้อ 1.2 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพร่วมกับสำนักงานฯ เพื่อการจัดทำและยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 2. ดำเนินการอุดหนุนหน่วยงานดังกล่าวที่ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 3. ดำเนินการ ติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ตามที่สำนักงานกำหนด 


1.2 กรณีการขอรับการอุดหนุน

คุณสมบัติ: เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาตามที่สำนักงานกำหนด วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติหรือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ


ขอบเขตการดำเนินการ:

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้อง

 1. ดำเนินการจัดทำและยื่นจดสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 2. รายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการตามที่สำนักงานกำหนด


ผู้มีสิทธิตามข้อ 1.1 และ 1.2 จะต้องมีคุณสมบัติ

 • ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามระเบียบที่สำนักงานกำหนด 
 • กรณีเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน และต้องยื่นบัญชีงบการเงินตามที่ราชการกำหนด

ทั้งนี้กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเป็นกรณีไป

 • กรณีเป็นองค์การเอกชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องมีวัตถุประสงค์ โครงสร้างและกรรมการขององค์การที่ชัดเจน
 • ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงาน

และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากสำนักงานตามมาตรการต่างๆ ในหมวดค่าใช้จ่ายเดียวกันกับที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการนี้

 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา อันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของโครงการกับสำนักงาน

รายละเอียดการสนับสนุน 

เป้าหมาย: จำนวน 10 คูปอง

วงเงินสนับสนุน: มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจด ด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล เป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

(หนึ่งแสนบาท)* ต่อรายของผู้รับการอุดหนุนสนับสนุน

หมายเหตุ: * สนับสนุนวงเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น


โดยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน มีรายละเอียดดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือยื่นจดสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อรายของผู้รับการอุดหนุน โดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าสืบค้นงานประดิษฐ์หรือออกแบบ ค่าจัดทำรายงานผลการสืบค้นและวิเคราะห์  ค่าจัดทำคำขอทรัพย์สินทางปัญญา ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ค่าดำเนินการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา ค่าประกาศโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ ค่าจัดทะเบียน เป็นต้น


รับสมัคร:                   วันที่ 22 เมษายน 2562 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

พิจารณา:                  วันที่   3 มิถุนายน 2562 - วันที่ 28 มิถุนายน   2562

ประกาศผล:               ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562


ขั้นตอนดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx)
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 2.DEPA-RA-01-IP.docx แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ คูปอง IP-final
 3. สมัครสมาชิก depa member ที่ http://member.depa.or.th/ (วิธีสมัคร depa member)
 4. ดาวน์โหลด template powerpoint

 

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

      1. จัดทำข้อมูลเอกสาร และสั่งพิมพ์ (สี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1.1 หนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx)

          1.2 แบบฟอร์มใบสมัคร (2.DEPA-RA-01-IP แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ คูปอง IP-final)

          1.3 depa member (QR Code ที่ได้ทำการลงทะเบียนสมาชิกกับทาง depa เรียบร้อยแล้ว)

          1.4 template powerpoint (ตัวอย่าง ppt สำหรับขอรับการสนับสนุนจาก depa IP-final)

          1.5 เอกสารประกอบอื่นๆ ตามแบบฟอร์มใบสมัคร (ภาคผนวก) เช่น

               - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 90 วัน)

               - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

               - หนังสือมอบอำนาจที่ลงนาม

               - เลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

               - หรืออื่นๆ

      2. จัดส่งเอกสาร (ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์มายังสำนักงานดังนี้

          2.1 สแกนเอกสาร (สี) ของข้อ 1 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายังไฟล์ [email protected] โดยกำหนดชื่อเรื่องว่า “ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการ depaipvoucher62”

          2.2 จัดส่งเอกสารตัวจริงของข้อ 1 (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5) อาคารลาดพร้าวฮิลล์ เลขที่ 80 ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10พฯ 10


***กรุณาเซ็นชื่อกำกับ (บุคคลที่มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจ) และประทับตราสัญลักษณ์ของบริษัท/หน่วยงาน ในเอกสารทุกแผ่น

*** สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการหากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ 083 808 9878 หรือ 086 730 9120

 

Load More