บริการ
TH
EN
TH
CN

การให้บริการ

การส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
การส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
การส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
การส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัล
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ