บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
Please Select
 
Thailand Smart City Competitiveness Index 2021

เอกสารนำเสนอข้อมูลเมืองสำหรับ 15 เมืองอัจฉริยะ

เอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการจัดทำ Index และ นำเสนอผล

เอกสารเผยแพร่ภาพรวมของดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ฉบับภาษาไทย

เอกสารเผยแพร่ภาพรวมของดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ