บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
Please Select
 
ข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ


     เมืองที่ส่งข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมายังสำนักงานเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งสิ้น 78 ข้อเสนอ ณ เดือน ก.พ. 2566 แบ่งเป็นข้อเสนอเมืองเดิม 72 เมือง เมืองใหม่ 6 เมือง มีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะจำนวน 30 เมือง (ข้อมูล ณ 5 ส.ค. 65) และเมืองที่เป็นเขตส่งเสริมจำนวน 48 เมือง(Click here for English version)

เมืองอัจฉริยะ


     เมืองอัจฉริยะคือ เมืองที่ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์เป็นเมืองอัจฉริยะ จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

(Click here for English version)


สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปข้อมูลแผนเมืองอัจฉริยะโดยคลิกที่รูปภาพของเมืองที่ต้องการ (Click here for English)

(Click here for English)
(Click here for English)

(Click here for English)


15 เมืองอัจฉริยะ ที่ผ่านการรับรองโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

การใช้งานบนพื้นหลัง ความเข้มระดับต่างๆ


เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ


     เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่มีความต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ และได้จัดส่งข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมายังสำนักงานเมืองอัจฉริยะแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะเพื่อประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ

(Click here for English version)

(Click here for English version)

(Click here for English version)

(Click here for English version)

(Click here for English version)