บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
Please Select
 
ข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ


     เมืองที่ส่งข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมายังสำนักงานเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งสิ้น 154 ข้อเสนอ ณ เดือน ม.ค 2567 แบ่งเป็นข้อเสนอเมืองเดิม 148 เมือง เมืองใหม่ 6 เมือง มีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะจำนวน 36 เมือง (ข้อมูล ณ 17 ส.ค. 66) และเมืองที่เป็นเขตส่งเสริมจำนวน 118 เมือง(Click here for English version)

เมืองอัจฉริยะ


     เมืองอัจฉริยะคือ เมืองที่ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์เป็นเมืองอัจฉริยะ จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

(Click here for English version)

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปข้อมูลแผนเมืองอัจฉริยะโดยคลิกที่รูปภาพของเมืองที่ต้องการ

15 เมืองอัจฉริยะ ที่ผ่านการรับรองโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และ 28 ตุลาคม 2564(Click here for English)

(Click here for English)
(Click here for English)

(Click here for English)


15 เมืองอัจฉริยะ ที่ผ่านการรับรองโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565
15 เมืองอัจฉริยะ ที่ผ่านการรับรองโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

การใช้งานบนพื้นหลัง ความเข้มระดับต่างๆ


เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ


     เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่มีความต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ และได้จัดส่งข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมายังสำนักงานเมืองอัจฉริยะแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะเพื่อประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ


(Click here for English version)


(Click here for English version)(Click here for English version)


(Click here for English version)


(Click here for English version)