บริการ
TH
EN
TH
CN
depa Digital Startup Fund
Please Select

มาตรการ depa Digital Startup Fund | เอกสารมาตรการ depa Digital Startup ฉบับเต็ม

ประกาศรับสมัคร

 1. ประกาศสำนักงานฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น
  ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 2. ประกาศสำนักงานฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น
  ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ 

 1. เอกสารหนังสือนำส่ง ( หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ) **กรุณาดาวน์โหลดลงเครื่อง รับเอกสารที่ทำผ่าน Microsoft Office เท่านั้น!
 2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน (depa RA-01-S)
 3. คลิปวีดีโอนำเสนอ 2 นาที และ 5 นาที โดยส่งลิงค์การนำเสนอได้ที่ https://forms.gle/UfR9V4by6eEYdAQR6 ตัวอย่าง Pitchdeck: ดาวน์โหลด
 4. เอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก 1 ของแบบฟอร์ม depa RA-01-S)

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. กรอกข้อมูลเอกสารหนังสือนำส่ง ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อในเอกสาร
 2. สแกนสีเอกสารในข้อ 1 ได้แก่ หนังสือนำส่ง และแบบฟอร์ม depa RA-01-S เป็นไฟล์ .pdf
 3. จัดทำสไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Pitch Deck)
 4. จัดส่งไฟล์แสกน (ข้อ 2) สไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Pitch Deck) (ข้อ 3)
  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดแสดงในส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์ม depa RA-01-S) มายังสำนักงาน โดยส่งอีเมลมาที่ startupfund@depa.or.th โดยกำหนดชื่อเรื่องว่า “ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน depa Digital Startup Fund”


ขอเชิญผู้ที่สนใจ รับฟังแนวทาง กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
และสำนักงานสาขาของดีป้า ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น. เป็นต้นไป ผ่านทางระบบประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/SH9NhtcQD66VpXKJA


โปรดศึกษาขั้นตอนการรับการส่งเสริมและสนับสนุน depa Digital Startup Fund   ดาวน์โหลด

**หมายเหตุ  : หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

Load More


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

เบอร์โทร 02-0262333 ต่อ 1212

Load More