บริการ
TH
EN
TH
CN
depa Digital Startup Fund
Please Select


ประกาศรับสมัคร |  มาตรการ depa Digital Startup Fund | เอกสารมาตรการ depa Digital Startup ฉบับเต็ม

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ 

  1. เอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ)
  2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน (depa RA-01-S)
  3. สไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Pitch Deck) โดยดูตัวอย่างได้จาก (Sample-Pitch deck)
  4. เอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก 1 ของแบบฟอร์ม depa RA-01-S)

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. กรอกข้อมูลเอกสารหนังสือนำส่ง ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อในเอกสาร
  2. สแกนสีเอกสารในข้อ 1 ได้แก่ หนังสือนำส่ง และแบบฟอร์ม depa RA-01-S เป็นไฟล์ .pdf
  3. จัดทำสไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Pitch Deck)
  4. จัดส่งไฟล์แสกน (ข้อ 2) สไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Pitch Deck) (ข้อ 3)
    พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดแสดงในส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์ม depa RA-01-S) มายังสำนักงาน โดยส่งอีเมลมาที่ startupfund@depa.or.th โดยกำหนดชื่อเรื่องว่า “ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน depa Digital Startup Fund”


โปรดศึกษาขั้นตอนการรับการส่งเสริมและสนับสนุน depa Digital Startup Fund   ดาวน์โหลด


**หมายเหตุ  : หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

Load More