บริการ
TH
EN
TH
CN
รายชื่อหลักสูตรและสถานฝึกอบรม สำหรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะสูงขึ้นในด้าน STEM 250%
Please Select

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะสูงขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

พระราชกฤษฎีกาฯ ได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือในการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กรมสรรพากรประกาศให้รับรองหลักสูตรสำหรับใช้ในมาตรการภาษีดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  จึงได้ออกประกาศสำนักงานฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.รายชื่อหลักสูตรหรือใบประกาศนียบัตรด้านดิจิทัลที่ได้รับการรับรอง

2.รายชื่อสถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง

การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง ในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง และจัดโดยสถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง สามารถยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามขั้นตอนปกติของกรมสรรพากร

ข้อกฎหมาย/ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. มาตรการภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563

  1.1 พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 712

  1.2 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 393

  1.3 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับมาตรการภาษี 250% ประจำปี 2563

  1.4 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับมาตรการภาษี 250% ประจำปี 2563 (ฉบับที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติม)

2. มาตรการภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565

  2.1 พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 740

  2.2 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 423

  2.3 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับมาตรการภาษี 250% ประจำปี 2565 (ฉบับที่ 1)

3. มาตรการภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568

  3.1 พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 778

  3.2 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 441

Load More

Load More

Load More