บริการ
TH
EN
TH
CN
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
Please Select

นิยาม

แนวทางการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และการตลาด เพื่อการยกระดับขีดความสามารถ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม


ลักษณะโครงการ

 • การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation)
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation)


เป้าหมายของโครงการ

 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation)
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation)
Load More

กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation)

 1. เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 2. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 3. โปรแกรมอัจฉริยะ (Intelligent Applications)
 4. อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)
 5. การจำลองแบบของสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality)
 6. การใช้ระบบดิจิตอลกับสิ่งของที่เป็นกายภาพ (Digital Twin)
 7. รูปแบบเทคโนโลยีการใช้ข้อมูลแบบไม่มีศูนย์กลาง (Block Chain)
 8. ระบบสนทนาดิจิทัล (Conversational System)
 9. ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)
 10. แอพพลิเคชั่นและสถาปัตยกรรมบริการ (Mesh Applications and Service Architecture; MASA)
 11. เทคโนโลยีป้องกันด้านความปลอดภัย (Adaptive Security)
Load More

เพื่อการจัดทำแผนงานเบื้องต้นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล


คุณสมบัติผู้ขอ

ลักษณะการช่วยเหลือ

องค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน


ลักษณะการอุดหนุน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


วงเงินสนับสนุน

เงินให้เปล่า (grant) สูงสุด 50,000 บาท/ราย


ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี


รายละเอียดค่าใช้จ่าย:

 • ค่าตอบแทนและค่าจ้าง เช่น ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจัดทำแผนการตลาดเบื้องต้น แผนการเงินเบื้องต้น ค่าวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็นต้น


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน คลิก

Load More

การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล


คุณสมบัติผู้ขอ

ลักษณะการช่วยเหลือ

องค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน


ลักษณธการอุดหนุน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


วงเงินสนับสนุน

เงินให้เปล่า (grant) สูงสุด 1,000,000 บาท/ราย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการ)


ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี


รายละเอียดค่าใช้จ่าย:

 • ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านดิจิทัลหรือผู้ช่วยด้านดิจิทัล ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ
 • ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล*


ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

 • สิทธิบัตร 100,000 บาท/ราย (สัดส่วน 100%)
 • ลิขสิทธิ์/เครื่องหมาย/อื่นๆ 100,000 บาท/ราย (สัดส่วน 70%)
 • มาตรฐานทั่วไป 100,000 บาท/ราย (สัดส่วน 70%)
 • ISO/IEC29110 70,000 บาท/ราย (สัดส่วน 70%)
 • ค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (คิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าครุภัณฑ์รายการนั้นๆ)
 • ค่าเทคโนโลยี ค่านวัตกรรมดิจิทัล ค่าอนุญาตการใช้สิทธิ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 • ค่าใช้สอยอื่นๆ เช่น ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างวิเคราะห์ทดสอบ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประเมินผลการนำดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จะเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะของการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement)
Load More

ผู้ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญในข้อเสนอโครงการ ได้แก่

T1: Conceptual Plan - แผนแนวคิดการเริ่มต้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Idea Action Plan)

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ หรือ
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม

T2: Digital Transformation - แผนงานการดำเนินงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ หรือ
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม
Load More


สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษา สามารถขึ้นทะเบียนกับทาง depa ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ส่งเอกสารหลักฐานหรือเอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน ทางอีเมล [email protected] หรือทางไปรษณีย์ได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 7101 หรือ 081 833 4915
e-mail : [email protected]


การสมัครขอรับทุน


เอกสารการสมัครขอรับการสนับสนุน 

 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ DEPA-RA-01-T << ดาวน์โหลด >>  (file/DEPA-RA-01-T Transformation Nov.doc
 2. Form Concept Idea << ดาวน์โหลด >> (file/Form_Concept_idea.ppt)
 3. แบบฟอร์มหนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ << ดาวน์โหลด >> (file/หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.doc)

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. กรอกข้อมูลเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx) และแบบฟอร์ม DEPA-RA-01-T หรือ DEPA-RA-01-MT ให้ครบถ้วน
 2. สั่งพิมพ์เอกสารตามข้อ 1 ที่กรอกเสร็จแล้ว และลงลายมือชื่อในเอกสาร
 3. สแกนสีเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx) และแบบฟอร์ม DEPA-RA-01-T หรือ DEPA-RA-01-MT เป็นไฟล์ .pdf
 4. จัดส่งไฟล์ที่กรอก (ตามข้อ 1) และไฟล์ที่สแกนที่มีการลงลายมือชื่อ (ตามข้อ 2) ส่งกลับมายังสำนักงาน
 5. ส่งอีเมลมาที่ [email protected] โดยกำหนดชื่อเรื่องว่า “ขอรับการสนับสนุนdepa transformation_(ตามด้วยชื่อบริษัท)”


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขขอโครงการ

 1. สรุปรายละเอียดโครงการ depa Digital Transformation Fund << ดาวน์โหลด >> (file/depa Digital Transformation Fund_17112018.pdf)
 2. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม << ดาวน์โหลด >> (file/depa Transformation.pdf)
Load More