บริการ
TH
EN
TH
CN
ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่1
Please Select

Load More

ประธานบริหาร บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท เก็ทลิ้งค์ จำกัด
คุณรภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์

คุณฐัช หัชลีฬลา

คุณพลภัทร ทรงธัมจิตติ


ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โมโนฟินนิค จำกัด
คุณนวมินทร์ เหล่าธรรมทัศน์

คุณรมย์ธีรา จิราวิภูเศรษฐ์

คุณสาธิต จักรวาลพิทักษ์


ประธานเครือข่าย Young Smart Farmer

หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบธุรกรรมการเงิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายกัณตพงษ์ แก้วกมล

คุณกฤษณเดช ชวศิริกุลฑล

คุณจรรยพร กลิ่นบุบผา


ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท ทรินิตี้ รูทส์ จำกัด

รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย

คุณฉัตรชัย คงเดชอุดมกุล

คุณเฉลิมชัย หุ่นนาครินทร์ทร


กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยาดี กรุ๊ป จำกัด

หุ้นส่วนและที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน กลุ่มบริษัทเอ.ไอ

Project Engineer B.R.N. Enterprise
คุณชนิตร์นันท์ อุทิศชลานนท์

คุณชมพูนุท อิโนอูเอะ

คุณชิษณุพงศ์ ขอมปวน


กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๓ ส่วนบริการศุลกากร ๑
สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพฯ

หัวหน้ากองวิจัยและนวัตกรรมระบบส่ง ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คุณชิษะณุพงศ์ ชัยปกรณ์

คุณฐิติพงศ์ คำผุย

คุณณรงค์ วัชรเสถียร


ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ประธานบริหาร
บริษัท ไทย เดสทิเนชั่น แอนด์ สมาร์ต ทราเวล โกลบอล จำกัด

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณณัฐฐินี แก้วสอาด

คุณณัฐวลัย เนียนขาว

คุณณัฐวัช ยศะสินธุ์


วิทยากรฝึกอบรม บริษัท แพสซิฟ เซลลิง ออนไลน์ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน
คุณณัฐวัฒน์ เจริญรุ่งศิริ

คุณณิชาภา พจนาวราพันธุ์

คุณต้น ใจตรง


นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้จัดการส่วนวางแผนและพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิชาการ ทีโอที
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท พิษณุโลกพัฒนาเมือง จำกัด
คุณทัศนา บุ้งทอง

คุณธารินี ลิมปิบันเทิง

คุณธิติภัทร เกิดชัยฤทธิ์


Country wwwr บริษัท วีทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรรมการ สมาคมไทยบล็อกเชน
คุณนครินทร์ ประไพวงษ์

คุณนงนุช จงเจริญสมบัติ

คุณนที เทพโภชน์


ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการส่วนอาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒
กรมทางหลวง
คุณนพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์

คุณนันทภรณ์ อังศุกุลธร

คุณบัณฑิต รักษาดี


รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคลการคลังและจัดการทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คุณพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา

คุณพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล

คุณพัฒนะ สุขะธรรมโม


ประธานบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง SWAPLE.io

ประธานบริหาร บริษัท เดอะ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนต์ จำกัด

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค
คุณพีรพงศ์ จิตต์วิวัฒน์

คุณพิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

คุณไพฑูรย์ ไผ่ล้อม


วิทยากรฝึกอบรม สถาบันสอนออนไลน์ดีเน็ทเวิร์ค

หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและธุรการ
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
คุณภรัณธรณ์ เชื้อสีห์รดี

ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม

คุณรวินดา ปุณณะหิตานนท์


นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนน์ บริลเลี่ยน จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด
คุณระเบียบ ภูผา

คุณรุ่งอรุณ สิริวเสรี

คุณวงศกร สว่างภักดีวงศ์


ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อะโตแน็กซ์ จำกัด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ๗
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
คุณวรวรรณ ประชาเกษม

คุณวัชรินทร์ ศิรวจนะกุล

คุณวิศิษฐ์ คุ้มเกตุ


ประธานบริหาร บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คุณวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์

คุณไวทฑ อุปัติศฤงค์

คุณศุกัญญา ปรางค์วัฒนานนท์


กรรมการ บริษัท วีเลิฟยัวร์แบ๊ก จำกัด

หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเฟลกซ์ จำกัด
คุณศุภาณัท จรูญพรภักดี

ดร.สักกเวท ยอแสง

คุณสมเกียรติ โออนันต์


ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัท ดีเน็ทเวิร์ค เวิล์ดไวด์ จำกัด

นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คุณสาคร ใสกมล

คุณสุกัญญา บัวจันทร์

คุณสุณี ไพบูลย์


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทราเวล แอนด์ ฟิวเจอร์ พรอพเพอร์ตี้ จากัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนวาแพค จากัด

ผู้อานวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
คุณสุรเดช สร้อยรุ่งเรือง

คุณเสาวลักษณ์ เยี่ยงกมลสิงห์

คุณเสาวลักษณ์ วิจิตร


หัวหน้ากองวิเคราะห์สารสนเทศ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
การยาสูบแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ บริษัท นารายณ์ พิซเซอเรีย จากัด

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง รีวอร์ด (ประเทศไทย) จากัด
คุณโสภณ ทองศรีงาม

คุณอภิเกียรติ เจนพณิช

คุณอัครภิทย์ตา มีชัยวงค์


กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเซี่ย เอ็มโพเรียม จากัด
คุณอู๋ อื่อหลาย

Load More

การศึกษาดูงานในประเทศบริษัท Huawei (ประเทศไทย)การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ท่าเรือแฉลมฉบัง
บริษัท โตโยต้า จำกัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้27-31 สิงหาคม 2562, หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่1 (Young Digital CEO#1) นำโดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พาผู้อบรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหน่วยงาน ผ่านการถอดแบบเรียนรู้และวิเคราะห์กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำที่มีบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเกาหลีใต้ อาทิ Gyeonggi Center for Creative Economy & Innovation Center: GCCEI องค์กรอิสระที่ได้รับทุนจากรัฐบาลในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ซึ่งเน้นพัฒนาระบบนิเวศน์สำหรับสตาร์ทอัพในแต่ละท้องถิ่น

นอกจากนี้ ดร.รัฐศาสตร์ ยังเป็นผู้แทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างดีป้า และ GCCEI โดยมี ดร.สักกเวท ยอแสง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น หนึ่งในผู้อบรมหลักสูตร Young Digital CEO#1 นำเสนอบทบาทและภารกิจของสถาบันฯ ในการสนับสนุน บ่มเพาะสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

จากนั้น ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม ณ "Samsung Innovation Museum (SIM)" ซึ่งภายในจัดแสดงกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีพื้นฐานและวิวัฒนาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดที่ทำให้ซัมซุงประสบความสำเร็จเป็นแบรนด์ระดับโลก ดูงานด้านอุตสาหกรรม Lifestyle & Creative Entertainment Industry ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ในเครือซัมซุง โดยมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ของซัมซุงมาใช้ในสวนสนุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี 3D เทคโนโลยี AR เป็นต้น ดูงานนวัตกรรมการผลิตยานยนต์ ณ "Hyundai Motor Studio Goyang" ศูนย์รวมนวัตกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ภายในจัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยของกระบวนการผลิตของรถยนต์ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ และดูงานสมาร์ทซิตี้ ณ "Incheon Compact Smart City" ซึ่งมีการจัดแสดงเรื่องราวการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเมือง ทั้งยุคโบราณและยุคใหม่ พร้อมชมเมืองจำลองย่าน IFEZ หรือ Incheon Free Economic Zone ของเมืองอีกด้วย

Load More