Digital CEO Program

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าพัฒนา “ซีอีโอ” ยุคดิจิทัล
เปิดหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล”  รุ่นที่ 2

( Digital CEO )

โลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบทางเศรษฐกิจและกระบวนการทางสังคม

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา "ผู้บริหารระดับสูง" ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงได้สานต่อการอบรมหลักสูตร  "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) รุ่นที่ 2  เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   โดยเนื้อหาหลักสูตร มุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ไฮไลท์หลักสูตร 

  • พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆ
  • พัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพ
  • วิพากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย
  • พัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
  • ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ
  • ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศเกาหลีใต้    

         กำหนดการศึกษาระหว่าง วันที่ 25 มกราคม -  24พฤษภาคม 2562  สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน(ศุกร์ - เสาร์) รวมชั่วโมงการศึกษาทั้งสิ้น 136.5 ชั่วโมง

กำหนดการอบรมมีดังนี้

เดือนมกราคม 2562                              วันที่ 25 และ26
เดือนกุมภาพันธ์ 2562                           วันที่ 1, 15, 22และ 23
เดือนมีนาคม 2562                               วันที่ 1, 2, 8, 12-16(ดูงานต่างประเทศ), 22, 23 และ 29
เดือนเมษายน 2562                              วันที่ 26
เดือนพฤษภาคม 2562                           วันที่ 10, 11, 24, 25 และ 31
**ทั้งนี้กำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 
 

Download    ใบสมัครหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) รุ่นที่ 2  

Download    เอกสารหลักสูตร

Download    แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

Download    รายนามผู้อบรม หลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) รุ่นที่ 2

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
Digital Economy Acedemy 
คุณพรรณทิมา  Tel.  082 449 4598  
คุณนัฏพร       Tel.  088 462 9945 
e-mail :            [email protected]