หน้าหลัก

มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ไทย ปี 2558

หน่วย:ล้านบาท
32944
นำเข้าเพื่อบริโภค
49231
ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ
3330
ส่งออก
14903
พัฒนาเพื่อใช้ในองค์กร

กิจกรรมสำนักงาน

การขับเคลื่อน Phuket Smart City

โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City)

เมืองต้นแบบที่มีการปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ
การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล

โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup)

การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล หรือ Tech Startup ที่มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดเป็นสินค้าและบริการ
ยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ด้วยนวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล(Tourism Thailand Open Platform)

ยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ด้วยนวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ