บริการ
TH
EN
TH
CN
Digital CEO

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) สอดคล้องกับภารกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงดำเนินการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังดิจิทัลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation , Digital Economy , Digital Society , Smart City รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง Blockchain  , IoT , AI , Cyber Security , Data Analytic , 5G , Cloud ฯลฯ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ถอดแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เริ่มดำเนินการในปี 2561 ถึง ปัจจุบัน รวมทั้งหมด 5 รุ่น มีผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน กว่า 400 ท่าน เข้าร่วมหลักสูตร  และจะสานต่อการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ในปี 2566 


ไฮไลท์หลักสูตร 

 • ต่อยอดแนวคิดสำหรับผู้นำยุคดิจิทัล อัพเดทเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ CEO ต้องรู้
 • เรียนรู้สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต่างๆ เพื่อต่อยอดสู่นโยบาย รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการเสริมสร้างองค์กร เศรษฐกิจ และสังคมที่มีคุณภาพ
 • เปิดแนวคิด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ และ ต่างประเทศ (ประเทศเยอรมนี)


ระยะเวลาในการอบรม*

 • 12 มกราคม 2566  – 20 พฤษภาคม 2566 / สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์ - เสาร์) 
 • ชั่วโมงการอบรม ไม่น้อยกว่า  : 160  ชั่วโมง (29) วัน


*ทั้งนี้ระยะเวลาและกำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


กำหนดการอบรม**

เดือน วันที่
มกราคม 256612 - 13 (ศึกษาดูงานต่างจังหวัด (2วัน/1คืน) , 20 , 27 และ 28
กุมภาพันธ์ 25663, 4, 10, 11, 17, 18, 24 และ 25
มีนาคม 256610 , (12 - 18 ศึกษาดูงานต่างประเทศ), 24, 25 และ 31
เมษายน 256622 และ 28
พฤษภาคม 256612 , 13 และ 20 (นำเสนอผลงาน)

**ทั้งนี้ กำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6   ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6   ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6”  ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6”  ดาวน์โหลด
 • เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 และทัศนะจากรุ่นพี่ Digital CEO  ดาวน์โหลด
Load More