บริการ
TH
EN
TH
CN
Digital CEO

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) สอดคล้องกับภารกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงดำเนินการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังดิจิทัลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation , Digital Economy , Digital Society , Smart City รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง Blockchain  , IoT , AI , Cyber Security , Data Analytic , 5G , Cloud ฯลฯ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ถอดแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เริ่มดำเนินการในปี 2561 ถึง ปัจจุบัน รวมทั้งหมด 4 รุ่น มีผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน 312 ท่าน เข้าร่วมหลักสูตร  และจะสานต่อการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 ในปี 2565  


ไฮไลท์หลักสูตร 

 • ต่อยอดแนวคิดสำหรับผู้นำยุคใหม่ อัพเดทเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต
 • เปิดแนวคิดดิจิทัลกับองค์กรชั้นทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ
 • เรียนรู้สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต่างๆ เพื่อต่อยอดสู่นโยบายเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการเสริมสร้างองค์กร เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพ
 • วิพากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย
 • พัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 • ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศและต่างประเทศ (ประเทศฟินแลนด์ และ เอสโตเนีย)


ระยะเวลาในการอบรม** 

9 มินายน 2565 –  17 กันยายน 2565 / สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์ - เสาร์)

ชั่งโมงการอบรม ไม่น้อยกว่า  : 148.5 ชั่วโมง  หรือ 27 วัน

**ทั้งนี้ระยะเวลาและกำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


กำหนดการอบรม**

เดือนมิถุนายน              9 , 10 , 17 - 18 (ศึกษาดูงานในประเทศ) , 24 , 25

เดือนกรกฎาคม            1, 2 , 8 , 9 , 22 ,23

เดือนสิงหาคม              5, 6 – 12 (ศึกษาดูงานต่างประเทศ) , 19 , 20 , 26 , 27

เดือนกันยายน              2 , 3 , 9 , 17 (นำเสนอผลงาน)

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5” ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5” ดาวน์โหลด  
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5”
  และทัศนะจากรุ่นพี Digital CEO ดาวน์โหลด
Load More