บริการ
TH
EN
TH
CN
Funds
Please Select

depa-Fund เงินทุนดี ๆ เพื่อสนับสนุน ทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัล ไม่ว่าคุณประสงค์จัดตั้งธุรกิจดิจิทัลเพื่อเติบโตเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Digital Startup) พัฒนาทักษะหลากหลายระดับเพื่อเป็นบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Digital Manpower) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Digital Research Development and Innovation) เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขยายโอกาสการตลาด (Digital Event and Marketing) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้า บริการ และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Digital Tranformation) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชน (Digital Transformation for Community) หรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Digital Infrastructure) depa เปิดให้คุณสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการผ่านมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประเภทมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน

 
ประเภทคูปองดิจิทัล

 
ดาวน์โหลดใบสมัคร

DEPA-RA-01-IP: แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Intellectual Property Voucher

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-IT: แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Internationalization Voucher

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-ST แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ คูปอง Standardization Voucher

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-TF แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ คูปอง mini Transformation Voucher

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-R แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ RD&I

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-M แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Manpower Fund

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-E แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-C แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Community

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-T แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Transformation

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-I แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Infrastructure

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-SC แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Digital Scholarship

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

Load More