บริการ
TH
EN
TH
CN
Please Select
 

เดินหน้า 'บัญชีบริการดิจิทัล' เต็มตัว หลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง

กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฉบับใหม่ของกระทรวงการคลัง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 โดยมีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าหรือบริการดิจิทัลของผู้ประกอบการไทยที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัลจาก ดีป้า ขณะเดียวกันมีการเตรียมพร้อมแพลตฟอร์ม TECHHUNT (https://techhunt.depa.or.th/) ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงและเลือกใช้ได้โดยสมัครใจ 


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2566 โดยสาระสำคัญที่ได้รับการระบุในหมายเหตุแนบท้ายถึงเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ สมควรกำหนดให้พัสดุส่งเสริมดิจิทัลเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อให้มีการใช้สินค้าหรือบริการดิจิทัลของผู้ประกอบการดิจิทัลของประเทศไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัลของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า รวมทั้งกำหนดให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นที่ปรึกษาประเภทหน่วยงานของรัฐที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

ดาวน์โหลด


วิธีการขึ้นทะเบียน

Link ขึ้นทะเบียน:  https://page.line.me/633kdztk

สินค้าหรือบริการดิจิทัลที่ต้องการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัลก่อน 

ดูวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล: https://short.depa.or.th/digitalprovider_register

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการบัญชีบริการดิจิทัล (Thailand Digital Catalog)

 

 

  

 

คุณสมบัติ 

- จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวของ กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

- มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต พัฒนาหรือให้บริการโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Software), โปรแกรมบริการ (Software as a Service: SaaS) ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ

- ปรากฏสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ในกรณีเป็นบริษัท) หรือสำเนารายการจด ทะเบียน (หส.2) (ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ อย่างหนึ่งอย่างใด แล้วแต่กรณี

- ปรากฏสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต พัฒนาหรือ ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software), โปรแกรมบริการ (Software as a Service: SaaS) ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น ISO/IEC29110 หรือ Capability Maturity Model Integration (CMMI), dSURE หรือมาตรฐานอื่น ๆ ตามที่สำนักงาน กำหนด ที่ยังไม่หมดอายุ อย่างหนึ่งอย่างใดจากหน่วยรับรอง (Certified Body) หรือได้รับการรับรองตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ

- ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ กรมบัญชีกลาง 

 

เอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน

- เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการดิจิทัล (อ้างอิงจากระบบ Tech Hunt)

- เอกสารข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงาน/การรับประกันสินค้าหรือบริการ/การบริการหลังการขาย/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/การตอบกลับข้อร้องเรียน

- หลักฐานหรือเอกสารการรับรองคุณภาพ ตัวอย่างใบเสร็จการซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือหนังสือรับรองผลงาน เป็นต้น

- เอกสารการจดจัดตั้ง และเอกสารที่บ่งชี้การใช้บริการรับ ส่ง จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล ของผู้ให้บริการ cloud service, data center ในประเทศไทย

- เอกสารแสดงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Flow of Production)