บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT and AI ระยะ 2

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) และมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT and AI ระยะ 2

ดาวน์โหลด

เป้าหมาย : พัฒนาโรงเรียน จำนวนไม่น้อยกว่า 40 โรงเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร : สถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เคยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจากสำนักงาน ฯ ในด้าน Coding, STEM, IoT and AI หรือ อื่น ๆ ตามที่สำนักงานเห็นชอบ

วงเงินสนับสนุน : สนับสนุนต่อโรงเรียน สูงสุดไม่เกิน 80,0000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

ประกาศรับสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น : ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

หมายเหตุ : เมื่อมีหน่วยงานหรือโรงเรียนได้รับการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนครบ

ตามเป้าหมาย ที่ประกาศทางสำนักงานฯ ขอปิดการรับสมัครและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร และยื่นข้อเสนอโครงการ ดาวน์โหลด

หมายเหตุ : เมื่อมีหน่วยงานหรือโรงเรียนได้รับการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนครบตามเป้าหมาย ที่ประกาศทางสำนักงานฯ ขอปิดการรับสมัครและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มวงเงินโครงการ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการนำเสนอ ดาวน์โหลด

ใบประเมินราคาก่อสร้าง/ ปรับปรุงห้องเรียน (ถ้ามี)

ใบเสนอราคาอุปกรณ์ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน (ทุกรายการ)

  • กรณีอุปกรณ์ที่ต้องการขอ สามารถอ้างอิงราคากลางจากบัญชีของดีป้า หรือสเปคราคากลางของหน่วยราชการต่าง ๆ ได้ โรงเรียนจะต้องกำหนดราคาสินค้าภายในกรอบราคากลางที่กำหนด และต้องนำส่งใบเสนอราคา/ หรือแคตตาล็อกที่แสดงราคารายการสินค้านั้น จาก 1 ร้าน (พร้อมทั้งระบุแหล่งอ้างอิงราคากำกับมุมขวาล่างของใบเสนอราคา หรือแนบไฟล์เอกสารแหล่งอ้างอิง)
  • กรณีอุปกรณ์ที่ต้องการขอ ไม่ได้มีราคากลางอ้างอิง หรือราคาที่หาซื้อได้สูงกว่ากรอบราคากลางที่มีอยู่ ให้นำส่งใบเสนอราคา/ แคตตาล็อกที่แสดงราคารายการสินค้านั้น จาก 1 ร้าน พร้อมใบเสนอราคาคู่เทียบ 2 ร้าน

ประวัติ/ผลงานโดยย่อ (Resume) ของครูผู้รับผิดชอบโครงการ (อย่างน้อย 1 คน)